خانم های افغانی سواد آموختند

Yazıcı-dostu sürüm

انستیتوت یونس أمره مرکز فرهنگی ترکیه کورس سود آموزی شش ماهه تحت نام «اقدام به سود آموزی» را در شهر کابل پایتخت افغانستان موافقانه به پایان رسانید. در تاریخ 21 دسمبر 2019 از طرف انستیتوت، مراسم توزیع سرتیفیکیت برگزار شد و 182 زنان افغان سرتیفیکیت شان را دریافت کردند.
دانش و آموزش حق هر فرد است با این ایده انستيتوت یونس أمره با همکاری بنیاد خانه مهربانی به بانو هایکه دسترسی به فرصت های آموزشی ندارند برای آنها کورس های سواد آموزی را دایر کردند. انستیتوت یونس أمره در سراسر شهر کابل شش صنف درسی را افتتاح کرده و مواد آموزشی لازمه را به دسترسی زنان افغان قرار داد. کورس های که با حمایت همه جانبه انستیتوت یونس أمره افتتاح شده است در این کورس ها تا به امروز 250 بانو از نعمت سواد بهره مند شدند.
برای کسانیکه کورس شش ماهه را با موفقیت به پایان رسانیده اند، مراسم توزیع سرتیفیکیت در سالون کنفرانس پوهنحی زبان و ادبیات ترکی پوهنتون کابل برگزار شد. پس از آموزش شش ماهه، بانو هایکه سرتیفیکیت شان را دریافت کردند حس خوشحالی در چهره شان دیده میشد. بانو هایکه به کورس سواد آموزی اشتراک کرده بودند سن های متفاوت داشتند؛ بانو های بودند که 7 ساله بود و بانو های بودند که 77 ساله بود و این بیانگر عزم راسخ در برابر آموزش است. مداومین از مسؤولین انستیتوت یونس أمره برای چنین فعاليت اظهار سپاسگزاری نمودند و احضار کردند که در سال 2020 کورس سواد آموزی ادامه یابد.
پس از سخنرانی افتتاحیه، برنامه با اجرای موسیقی ادامه یافت، آهنگ ازبکی و همچنین آهنگ و ترانه ای افغانی اجرا شد. پس از اهدای سرتیفیکیت به مداومین که کورس سواد آموزی را موفقانه به پایان رسانیده بودند، آموزگاران بنیاد خانه مهربانی نیز تحایف شان را از دست محترم اوغوز خان ارطغرل سفیر ترکیه دریافت کردند. پس از تقدیم تحایف برنامه خاتمه یافت.