هیجان فارغ التحصیلین دیپارتمنت های زبان و ادبیات ترکی در افغانستان

Yazıcı-dostu sürüm

جشن فارغ التحصیلین دیپارتمنت های زبان و ادبیات ترکی  دانشگاه های افغانستان به شورو شوق تجلیل گردید.انستیتوت یونس امره در جشن فارغ التحصیلین دیپارتمنت های زبان و ادبیات ترکی  اشتراک نمود. طبق تقویم تحصیلی در افغانستان تعطیلی دانشگاه ها در اخیر دسامبر شروع میگردد. انستیتوت یونس امره در افغانستان با آمدن دسامبر با هیجان فراغت دانشجویان دیپارتمنت های زبان و ادبیات ترکی شریک شده و به خوشی های آنها افزودند. برنامه های که دانشجویان در جشن فراغت خویش  اجرا نمودند، هم لذت بخش وهم عاطفی بود.

مراسم؛ با حضورداشت نهادهای جمهوری ترکیه در افغانستان، استادان و والدین دانشجویان برگزار گردید. در این مراسم، مدیر انستیتوت یونس امره عبدالله یگین  در مورد طرح برنامه های آینده ی دانشجویان را توصیه نموده، ادامه همکاری و ارتباط دوامدار خودرا به دانشجویان ابراز نمود.

علاوه بر این با استادان و مسؤلبن دانشگاها در مورد نیاز ها، برنامه های آینده و گسترش فرصت ها برای همکاری متقابل مورد بحث قرار گرفت. این انستیتوت علاقمندی خودرا برای حمایت از دانشجویان، دیپارتمنت های زبان و ادبیات ترکی، به خصوص دانشجویان که در شرایط دشوار افغانستان تصمیم به ادامه تحصیلات خود دربخش زبان و ادبیات ترکی دارند، اعلان نموده مانند همیشه به همکاری های خود ادامه می دهد.  

بیش از 1600 دانشجوی زبان و ادبیات ترکی،

در افغانستان در هشت دانشگاه بخش زبان و ادبیات ترکی موجود است که انستیتوت یونس امره با همه این دانشگاه ها همکاری و فعالیت های مشترک دارد. که از جمله؛ دانشگاه کابل، دانشگاه تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی، دانشگاه جوزجان، دانشگاه سرپل، دانشگاه تخار، دانشگاه فاریاب، دانشگاه بلخ و دانشگاه بغلان، که بیش از 1600 دانشجو در دیپارتمنت های زبان وادییات ترکی تحصیل می کنند.انستیتوت یونس امره با دانشگاهای فوق درجهت توسعه همکاری موافقتنامه دارد.این انستیتوت در زمینه ایجاد دیپارتمنت های زبان و ادبیات ترکی در سایر دانشگاها نیز تلاش قابل ملاحظه دارد.