بسیج سواد آموزی در افغانستان

Yazıcı-dostu sürüm

یکی از بزرگترین مشکلات افغانستان که دهه ها است در معرض ویرانی های بزرگ چون جنگ و اشغال قرار دارد بی سوادی است. انستیتوت یونس امره که گامی در جهت آموزش بی سوادی برداشته است، دوره های سوادآموزی را برای زنان در پایتخت کابل برگزار می کند.
بر اساس آمار ها درحالیکه میزان سوادآموزی زنان حدود 20 در صد است، در حال حاضر 220 خانم از گروهای سنی مختلف در دوره های سوادآموزی در حال فراگیری تحصیل در سه منطقه کابل تحت آموزش قرار دارند تا با سواد شوند.
در 19 سپتمبر 2019، برای دانش آموزان که دوره های آموزشی را به اتمام رسانیده اند مراسم اهدای تقدیر نامه برگزار شد.
در این مراسم اوغوزهان ارطغرل سفیر جمهوری ترکیه در افغانستان، نماینده گان نهادهای ترکی در افغانستان و مقامات افغانستان حضور داشتند.

کسانی که میتوانند کلمه فردا بنویسند میتوانند فردا را هم بسازنتد
در این مراسم بخاطر افتتاحیه و تشکری مدیر انستیتوت یونس امره( مرکزفرهنگی ترکیه در کابل) عبدالله یگین به میز خطابه حاضر شد چنین گفت: افغانستان به دلیل جنگ های طولانی مدت با مشکلات زیادی روبرو است که ازاین جمله مهمترین این مشکلات آموزش زنان است. همانطوریکه جنگ آموزش را به پایان رسانده است، تنها چیزیکه  می تواند جنگ را به پایان برساند آموزش است. بنابر این این دو دشمن یکدیگر هستند. در جایکه آموزش باشد جنگ نمیتواند درآن جای پیدا کند، به ویژه آموزش زنان خیلی مهم است زیرا جامعه با تمام عنصر اش محصول دست زنان است. اکنون 40 خانم که توانستند سواد پیدا کنند حق دریافت گواهنامه خودرا دارند، اولین قدم را برای آینده کشور خویش برداشتند. کسانیکه توانستند کلمه فردا را در تخته بنویسند، فردا را هم خواهند ساخت.
ترکیه بیشترین کمک های توسعه ی خودرا در افغانستان انجام داده است.
سپس، اوغوزهان ارطغرل سفیر جمهوری ترکیه در افغانستان، به میز خطابه خاضر شد چنین اظهار داشت: ترکیه یکی از کشورهای است که به آموزش الویت می دهد. جناب ارطغرل ابراز کرد: آموزش و پرورش اولین شرط برای توسعه یک کشور است. آموزش و پرورش از زنان و خانواده آغاز می گردد. ترکیه حمایت خودرا در راستای آموزش و پرورش در افغانستان ادامه خواهد داد. در حال حاضر ترکیه کمک های بیشتر خود را در راستای توسعه در افغانستان نموده است. که در قدم نخست آموزش قرار دارد. نزدیک به 400 پروژه در زمینه آموزش تحقق بخشیده ایم.
پس از سخنرانی، دانش آموزان به خواندن مقاله و اشعار ادامه دادند در پایان برنامه با اهدای تقدیرنامه ها خاتمه یافت.