برنامه قبولی سرود ملی و 18 مارچ پیروزی چاناک قلعه در افغانستان

برنامه نود و هفتمین سال قبولی سرود ملی در مجلس ملی و یک صد و سمین سال 18 مارچ پیروزی چاناک قلعه در افغانستان نیز برگزار شد. این برنامه توسط انستیتوت یونس أمره مقیم کابل با همکاری گروه زبان و ادبیات ترکی پوهنتون کابل ترتیب داده شد و به این برنامه توده بزرگ اشتراک کننده گان علاقه شدید نشان دادند.

 برنامه با اشتراک محترم یگیت جانای نایب موقت سفیر سفارت کبرای جمهوری ترکیه مقیم کابل، محترم آتاکان دوغان مشاور آموزش سفارت کبرای جمهوری ترکیه مقیم ترکیه، محترم مراد أربیل معاون اتشه نظامی سفارت کبرای جمهوری ترکیه مقیم کابل، مصطفی بوتون کوردیناتور آژانس همکاری و هماهنگی ترکيه «تیکا» مقیم کابل، منسوبین وقف معارف ترکيه مقیم کابل و همچنین دانشجویان پوهنتون برگزار شد.

باعث الهام روحیه شجاعت: پیروزی چاناک قلعه

محترم یگیت جانای نایب موقت سفیر سفارت کبرای جمهوری ترکیه مقیم کابل برای سخنرانی به کرسی خطابه رفته و چنین ابراز کرد:

"امروز یک صد و سمین سال پیروزی چاناک قلعه را منحیث ملت ترک با غرور و افتخار بزرگ و با شور و شوق درک میکنیم. پیروزی چاناک قلعه، یکی از بزرگترین حماسه های نوشته شده ملت مان است. در پیروزی چاناک قلعه، نمایش وحدت، برادری و همبستگی به ملت مان پیروزی را و همچنان روحیه مبارزه و شجاعت لازمه را برای جنگ استقلال به ارمغان آورده است. روحیه شجاعت و مبارزه برای استقلال که تحت رهبری مصطفی کمال آتاترک و رفقای جنگی او حصول شده در سراسر جهان برای بسیاری از مردم و دولتمردان برای تعیین سرنوشت شان باعث الهام و تشویق شده است.

ملت ترک در نبرد چاناک قلعه، جوانان افغان را که در صفوف ارتش ترکیه جنگیدند و جام شهادت را نوشیدند و زنان افغان که جواهرات دستی خود را فروختند و بدین وسیله جنگ آزادی ترکیه را حمایت کردند آنها را فراموش نکرده است. در جنگ آزادی ترکیه، کمک و پشتیبانی دولت افغانستان از حکومت آنقره در جنگ آزادی ترکیه، برای دولت ترکیه جایگاه بسیار ویژه و ممتاز را دارد.

یکی از آثار جاودانه را در مورد شهدای چاناک قلعه، شاعر سرود ملی ترکیه محمد آکف أرسؤی تحریر کرده است. در مراسم امروزهمزمان با سرایدن سرود ملی ترکیه توسط برادران افغان مان، یک بار دیگر یاد ادیب و شاعر فراموش نشدنی در خاطرها زنده شد.

ترکیه، پیروزی چاناک قلعه را به عنوان «روز یادبود شهداء» نیز می شناسد. کشور ما به بسیاری از جنگ ها و مبارزات نظامی، به وِیژه در جنگ استقلال، در جنگ کوریا و در عملیات صلح قبرس سال 1974 میلادی بسیار شهید داده است.  متأسفانه پس از سال 2002 میلادی جهت تأمین امنیت به برادران افغان، عساکر قهرمان ترکیه در محدوده ماموریت های بین المللی در افغانستان شهید شده است. یکی از ملل که تهدیدات و چالش های امنیتی امروزی افغانستان را که با آن روابط دیرینه برادری و دوستی داریم و شهداء نیرو های امنیتی و دفاعی افغان و افراد ملکی را خوب درک کند ملت ترک است. مردم افغانستان جهت تأمین صلح تلاش میکنند و علیه تروریسم مبارزه میکنند. دولت ترکیه پشتیبانی و حمایت خود را جهت تلاش های صلح مردم افغانستان و مبارزه علیه تروریسم شان را ادامه میدهد.»

روحیه چاناک قلعه در افغانستان

سپس محترم عبدالله یگین مدیر انستیتوت یونس أمره مقیم کابل برای سخنرانی به کرسی خطابه رفته، یادآوری کرد که بیشترین بخش اين برنامه از طرف دانشجویان زبان و ادبیات ترکی پوهنتون کابل تهیه شده است و همچنين اظهار داشت دیدن آثار روحیه چاناک قلعه در افغانستان پر بها و با ارزش است. موصوف در ادامه سخنرانی خود به این نقطه اشاره کرد که به طور کلی پیروزی در جنگ سخت است ولی داستان سرایی پیروزی آسان است، مگر بحث مان پیروزی چاناک قلعه باشد خیلی دشوار است به درستی آن را بیان کنیم حتی فراتر از آن تقریباً غیرممکن است و موصوف به سخنان خود، برای چندین دهه سعی و تلاش صورت گرفته تا پیروزی های چاناک قلعه را راه های متفاوت به روش های مختلف توضیح داده شود اما به گفته محمد آکف «ما هنوز نمی توانیم بگویم که ما به خاطرات شان کاری کرده باشیم.» را افزود.

در ادامه برنامه دانش آموزان اشعار، آهنگ و نامه ها را به زبان ترکی خواندند، علاوه بر این در مورد قبولی سرود ملی ترکیه یک مستند کوتاه نیز نمایش داده شد.

این برنامه، با فراهم نمودن پذیرایی انستیتوت یونس أمره پایان یافت.